Rozliczanie projektów

Skutecznie kontroluj i rozliczaj koszty projektów

Budżetowanie i późniejsze rozliczanie projektów

Z perspektywy zarządzania projektami należy określić zdarzenia realizowane w ramach przedsiębiorstwa posiadające cechy projektu. W ramach organizacji rozróżniamy rodzaje realizowanych zdarzeń: 

  • operacje, procesy - są to wszelkie działania powtarzalne 
  • projekty - są to przedsięwzięcia tymczasowe 

Należy pamiętać, że według definicji projekt to: Zbiór unikalnych czynności, pozwala na osiągnięcie określonego celu, posiada sprecyzowane daty rozpoczęcia i zakończenia oraz określony poziom wykorzystaniem zasobów.

Przytoczona definicja obejmuje główne składowe projektu tj.:

  • zbiór unikalnych czynności, czyli plan określonych zadań
  • osiągnięcie określonego celu, czyli otrzymanie wymiernych z góry założonych rezultatów projektu
  • określone ramy czasowe projektu, na ogół powiązane ściśle z przyjętym harmonogramem
  • wykorzystanie zasobów powiązane jest z wszelkimi zasobami finansowymi i technicznymi, które będą niezbędne do realizacji projektu

Z punktu widzenia prawidłowego budżetowania kosztów projektów stosuje się różne klasyfikacje. Podstawową jest podział kosztów, ze względu na ich charakter tj.:

Koszty bezpośrednie czyli wszystkie te koszty, które można jednoznacznie przypisać do konkretnego projektu. Można je łatwo zmierzyć i zabudżetować. 

Koszty pośrednie to koszty mogące być związane z większą liczbą projektów. W celu ich zabudżetowania niezbędne jest określenie sposobu ich alokacji – co w praktyce realizowane jest na kilka sposobów: 

  • wg czasu pracy (np. wykorzystanie urządzeń) 
  • wg powierzchni produkcyjnej (np. czynsz) 
  • wg zatrudnienia w projekcie (np. fundusz premiowy) 
  • jako procent kosztów materiałów (np. koszt zakupu) 

Planowanie budżetu projektowego jest ściśle powiązane z zarządzaniem projektem. Tworząc plan działań należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy biorące udział w projekcie oraz określenie ich wzajemnych zależności, pozwoli to dobrze określić czynności niezbędnych do realizacji projektu i wpływa znacząco na dokładność planowania budżetu projektu. 

Kontrola i monitorowanie realizowanego projektu realizowane jest na ogół z uwzględnieniem dwóch najważniejszych jego parametrów: kosztów i czasu. Wyliczana jest na podstawie harmonogramu projektu i wyrażana w pieniądzu wartość zaplanowanych działań.

Wartość zarobiona czyli wyrażona w pieniądzu wartość rzeczywiście wykonanych działań. Wartość te określamy na podstawie wyceny zawartej w budżecie oraz harmonogramie projektu. Koszt aktualny definiuje rzeczywiste wydatki w projekcie, liczone jako koszt wykonanej pracy oraz zaangażowanych materiałów.

Wypróbuj za darmo